Podes poñerte en contacto coa organización a través do seguinte formulario:

Gracias! / Grazas! / Obrigado!

Na SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PEDAGOGÍA (SEP) tratamos a información que nos facilita co fin de formalizar a súa inscrición na SEP e a xestión das actividades que desenvolve esta sociedade, así como realizar a facturación do que corresponda. Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación cos asociados ou durante o tempo necesario para cumprir coas obrigacións legais e atender as posibles responsabilidades que puidesen derivar do cumprimento da finalidade para a que os datos foron solicitados. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista unha obrigación legal. Vostede ten dereito a obter información sobre se na SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PEDAGOGÍA estamos a tratar os seus datos persoais, polo que pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade de datos e oposición e limitación ao seu tratamento ante SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PEDAGOGÍA, C/ Albasanz 26-28, 3 C1, 28037 Madrid ou na dirección de correo electrónico sep@csic.es, achegando copia do seu DNI ou documento equivalente. Así mesmo, e especialmente se considera que non obtivo satisfacción plena no exercicio dos seus dereitos, poderá presentar unha reclamación ante a autoridade nacional de control dirixíndose para estes efectos á Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.