NORMAS PARA TEXTO COMPLETO

Os/as participante inscritos que desexen que o seu traballo/s sexa incluído/s no libro de actas, deberán enviar o texto completo antes do 31 de marzo de 2021.

Para a publicación do traballo/s no Libro de Actas (formato electrónico) é necesario que o/s  autor/es envíe/n o texto completo.

Ao congreso poden ser presentados tres tipos de traballos:

  • Teóricos (modelos ESENGALPT)

  • Investigación (modelos ESENGALPT)

  • Experiencias/Boas prácticas (modelos ES ENGALPT)

Para cada un deles facilítase un documento-modelo co formato e estilo a seguir. Como se indica nos modelos, os textos deben ter como máximo 4 000 palabras.

Os traballos para o XVII Congreso Nacional y IX Iberoamericano de Pedagogía deben ser enviados a través da plataforma EasyChair en formato PDF.

Como máximo, cada traballo poderá ser asinado por tres autores/as e cada autor/a poderá figurar nun maximo de dous traballos (Simposios/Comunicacións/Pósteres).

Para a súa publicación, cada traballo enviado será sometido a un proceso de revisión final por parte do Comité Científico. Unha vez pechada a revisión, o traballo publicarase no Libro de Actas do Congreso. 

No caso dos traballos  dirixidos á WERA2021 Focal Meeting deben ser enviados a través deste linkhttps://wera-compostela.com/submission.html